kalendarium
Niedziela, 2018-12-16
Imieniny:
Albiny, Sebastiana
menu

Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w naszym gimnazjum (wycieczki, akademie, rady rodzicielskie) - zapisz się na naszą listę mailingową.

statystyki
 • Odwiedziło nas: 483274 osób
 • Do końca roku: 15 dni
 • Do wakacji: 192 dni
Logo BIP

Rekrutacja do szkoły

Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja do szkoły

Od 1 września 2017 roku nie prowadzi sie rekrutacji do I klasy gimnazjum.


W roku szkolnym 2018/2019 w szkole będą funkcjonować tylko klasy trzecie gimnazjum.


Obwód Publicznego Gimnazjum w Krempachach działającego w ramach Szkoły Podstawowej
w Krempachach
obejmuje następujące miejscowości: Dębno, Dursztyn, Harklowa, Knurów, Krempachy, Nowa Biała, Szlembark.

 


UCHWAŁA NR XI/101/2015 RADY GMINY NOWY TARG

z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie:

określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Nowy Targ oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1515 tekst jedn.) i art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Nowy Targ uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się jednolite zasady i kryteria rekrutacji do szkół prowadzonych przez gminę Nowy Targ:

1) do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum , którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie;

2) kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami;

3) określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadającej obwód, prowadzonej przez Gminę Nowy Targ, wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia tych kryteriów:

 

Lp.      

Kryterium

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

1.

 Rodzenstwo kandydata do klasy pierwszej uczeszczajace już do danej szkoły podstawowej/gimnazjum 

5 pkt

Dane potwierdza Dyrektor                                                                                                            na podstawie dokumentacji bedacej    w posiadaniu                                                                        danej jednostki.

2.

Dziecko uczeszczało do oddziału przedszkolnego w danej szkole  podstawowej.

5 pkt

Dane potwierdza Dyrektor                                                                                                            na podstawie dokumentacji bedacej    w posiadaniu                                                                        danej jednostki.

3.

Rodzic pracuje w miejscowosci należącej  do obwodu danej szkoły  podstawowej/gimnazjum

5 pkt.

Dokument potwierdzajacy

Zatrudnienie.


§ 2

Kryteria określone w § 1 pkt 3 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowy Targ, począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.


Szczególowe zasady rekrutacji oo klasy I Gimnazjum w Krempachach:

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się:

  1)    Z urzędu, kandydatów posiadających świadectwo ukończenia  sześcioletnich szkół podstawowych, zamieszkałych w obwodzie gimnazjum, na podstawie zgłoszenia rodzica kandydata.  Kandydaci zamieszkali w obwodzie gimnazjum nie podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

  2)     Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), kandydatów posiadających świadectwo ukończenia  sześcioletnich szkół podstawowych, zamieszkałych poza obwodem  gimnazjum, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

  3)    W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XI/101/2015 Rady Gminy Nowy Targ.

  4)    W przypadku dużej liczby kandydatów spoza obwodu gimnazjum, spełniających kryteria ustalone w uchwale  Rady  Gminy Nowy Targ, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów  określonych przez  radę pedagogiczną gimnazjum,  uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie  ukończenia  sześcioletniej szkoły podstawowej oraz   zaświadczeniu o wynikach sprawdzianu. sprawdzianu (patrz - kryteria rekrutacji) . 
   

 2. Do oddziału dwujęzycznego klasy pierwszej przyjmuje się:

  1)    Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),  kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. Kandydaci do oddziału dwujęzycznego podlegają postępowani rekrutacyjnemu.

  2)    Liczbę uczniów przyjmowanych do oddziału dwujęzycznego ustala corocznie Dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

  3)    W pierwszej kolejności do oddziału dwujęzycznego przyjmowani są  laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  ustawy o systemie oświaty.

  2)    W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż liczba miejsc w oddziale, o których mowa w pkt. 2, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów  określonych przez  radę pedagogiczną gimnazjum, uwzględniających oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie  ukończenia  sześcioletniej szkoły podstawowej oraz   zaświadczeniu o wynikach sprawdzianu.  (patrz - kryteria rekrutacji)

   
 3.  Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych w obwodzie winni złożyć pisemne zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej wraz z kartą informacyjną, ankietą oraz oświadczeniami. 
   
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych poza obwodem muszą złożyć na odpowiednim formularzu pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wraz z kartą informacyjną, ankietą oraz oświadczeniami.
   
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów do oddziału dwujęzycznego dołączają do zgłoszenia ( w przypadku uczniów zamieszkałych w obwodzie) lub wniosku ( w przypadku uczniów zamieszkałych poza obwodem), podanie do Dyrektora Szkoły o przyjęcie dziecka  do oddziału dwujęzycznego.
   
 6. Zgłoszenia i wnioski rodzice składają w terminach ustalanych corocznie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (patrz -  terminy rekrutacji).
   
 7. Ostatecznym potwierdzeniem woli  uczęszczania do Gimnazjum w Krempachach jest złożenie w sekretariacie szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, w terminie ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty  (patrz – terminy rekrutacji).


Obwód Publicznego Gimnazjum w Krempachach obejmuje następujące miejscowości: Dębno, Dursztyn, Harklowa, Knurów, Krempachy, Nowa Biała, Szlembark.

 

 

 

 

Informacje dodatkowe:

 1.  Jeżeli rodzic ( prawny opiekun) nie chce aby jego dziecko uczestniczyło w zajęciach: wychowanie do życia w rodzinie musi potwerdzić swoją wolę na odpowiednich formularzach ( patrz - pliki do pobrania ).
   
 2. Jeżeli rodzic ( prawny opiekun ) chce aby jego dziecko uczestniczylo w lekcjach religii lub etyki oraz uczęszczało na dodatkowe lekcje języka słowackiego musi potwierdzić swoją wolę na odpowiednim formularzu ( patrz - pliki do pobrania ) (zajecia religii/etyki  lub języka słowackiego stają się dla ucznia zajęciami obowiązkowymi )

Pliki do pobrania

statystyki

Opracowanie: szkolnastrona.pl